Radna grupa za PR i medije

Ova Radna grupa (RG) osnovana je u cilju informiranja i educiranja javnosti o koristima, prednostima i sigurnosti primjene sredstava za zaštitu bilja, o kojima se u medijima uglavnom premalo stručno obavještava.

Zadatak te RG je da putem elektronskih i tiskovnih medija stručno i realno informira korisnike sredstava za zaštitu bilja ali i javnost i potrošače hrane proizvedene primjenom moderne agrotehnologije. Smatramo da naša struka ima argumente za to (koji su oslonjeni na znastvene kriterije). Također ćemo pokušati odgovoriti na čitav niz pitanja, kao što su:

– Što je to zaštita bilja i što su to sredstva za zaštitu bilja
– Zašto su nam sredstva za zaštitu bilja potrebna
– Kriteriji pri stvaranju sredstva za zaštitu bilja
– Troškovi razvoja novog sredstva za zaštitu bilja
– Pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja i ljudski faktor

U tu svrhu poduzete su već neke aktivnosti.

Tiskana je brošura «ABC – zaštite bilja», u kojoj su prikazane neke osnovne činjenice za korisnike sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Također je u najvažnijim tiskovnim medijima objavljen članak o važnosti upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

 Brošura: ABC zaštite bilja.pdf

 Brošura: Važnost upotrebe sredstava za zaštutu bilja.pdf

Nakon osnivanja CROCPA EKO MODELA u 2008. intezivirao se rad i ove Radne grupe. Tiskani su plakati i brošure vezano za akcije sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

U brošuri „Otpadna ambalaža sredstava za zaštitu bilja“ nalaze se osnovne preporuke za pravilno rukovanje praznom ambalažom. Prilažemo sve druge brošure I letke koje su tiskane:

 Letak: Otpadna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.pdf  – NOVO!

 Letak: Velika akcija – Prateći list.pdf

 Letak: Velika Akcija – Prateći list.pdf

 Brošura: Otpadna ambalaža sredstava za zaštite bilja.pdf

 Plakat: CROCPA EKO MODEL.pdf

 Naljepnica: CROCPA EKO MODEL.pdf