1. PROPISI O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku registracije
sredstava za zaštitu bilja – NOVO!

Zakon o provedbi Uredbe 1107/2009

Pravilnik o visini naknada – NOVO!

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja

Izmjene i dopune Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

Izmjene i dopune Pravilnika o uputama kojih se korisnici SZB dužni pridržavati

Pravilnik o sastavu Povjerenstva za SZB i ostatke SZB

Zakon o osnivanju hrvatskog Centra za poljoprivredu, hranu i selo

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju hrvatskog Centra za poljoprivredu,

hranu i selo

Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi

Fitosanitarna strategija za razdoblje 2013.-2016. godine

 

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

Nacionalni akcijski plan za postizanje održive upotrebe pesticida

 

OSTACI PESTICIDA

Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka
pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla

Zakon o provedbi Uredbe 369/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida
u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

 

STARI ZAKONI I PRAVILNICI KOJI SU JOŠ UVIJEK NA SNAZI ILI NJIHOVI POJEDINI ČLANCI

Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja – vrijedi čl. 9

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja
u prometu preko državne granice

 

PISMA OBAVIJESTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

1. pismo obavijesti

2. pismo obavijesti

3. pismo obavijesti

5. pismo obavijesti

6. pismo obavijesti

Naputak za postupak priznavanja registracija SZB

7. pismo obavijesti

 

OSTALE OBAVIJESTI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Obavijest o postregistracijskoj kontroli

Godišnje izvješće o provedbi nacionalnog programa
praćenja ostataka pesticida u 2008. godini

Godišnje izvješće o provedbi nacionalnog programa
praćenja ostataka pesticida u 2009. godini

 

ADMINISTRATIVNA PRODULJENJA DOZVOLA

Admin produljenje za 2007.

Admin produljenje za 2008.

Admin produljenje za 2009. i 2010.

Admin produljenje za 2011. i 2012.

 

RJEŠENJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE O DOZVOLAMA ZA MALE KULTURE

Rješenje o dozvoli za male kulture/namjene

 Prilog I – Popis registriranih sredstava kojima se proširuje primjena

Drugo rješenje o dozvoli za male kulture/namjene

Dopuna Priloga I

Treće rješenje o dozvoli za male kulture/namjene

Prilog I rješenja

Četvrto rješenje o dozvoli za male kulture/namjene

Dopuna Priloga I

 Objedinjena tablica svih sredstava kojima se proširuje primjena

Prilog I – Popis registriranih szb kojima se proširuje primjena na mandarini

Prilog I – Popis registriranih szb kojima se proširuje primjena na mrkvi

 

ZABRANE PROMETA SZB

Rješenje 1 zabrana

Rješenje 2 zabrana

Rješenje 3 zabrana

SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani 1

SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani 2

 SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani 3

Rješenje zabrana 4 – vinklozolin

Rješenje o zabrani 5 – parakvat

Rješenje o zabrani 6 – ciheksatin, dinikonazol, diklobenil, metilbromid

Rješenje o zabrani 7 – bromkonazol, napropamid

SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani parakvata

SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani vinklozolina

 SZB na koje se odnosi rjesenje o zabrani – bromkonazol, napropamid

SZB na koje se odnosi rjesenje o zabrani – ciheksatin, dinikonazol, diklobenil, metilbromid

Rješenje o privremenoj zabrani – tolilfluanid

SZB na koje se odnosi rješenje o zabrani – tolilfluanid

Rješenje kojim se proglašava ništavnim rješenje o ukidanju napropamida

Naredba o zabrani – tolilfluanid

 Naredba o zabrani – bifentrin, dinokap, fenarimol, procimidon

 

OBJEDINJENI POPISI SVIH ZABRANA

Popis svih aktivnih tvari koje su zabranjene u Hrvatskoj

Popis sredstava za zaštitu bilja kojima su ukinute registracije

 

2. PROPISI O KEMIKALIJAMA

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje stavljanja
na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Pravilnik o načinu ispunjavanja sigurnosno-tehničkog lista

Izmjene pravilnika o ispunjavanju sigurnosno-tehničkog lista i att.

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i kemikalijama te o načinu
i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija  – NOVO!

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju,
obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

Izmjene i dopune Liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen odnosno ograničen

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi

Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse

Zakon o provedbi Uredbe REACH

Izmjene Zakona o provedbi Uredbe REACH

Pravilnik o postojećim tvarima

Pravilnik o novim tvarima

Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta
i Vijeća o izvozu i Uvozu opasnih kemikalija

Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije

 

3. PROPISI O BIOCIDIMA

Zakon o biocidnim pripravcima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima

Zakon o provedbi Uredbe o biocidima

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Dopuna Popisa aktivnih tvari koje su dopuštene u biocidima

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište

 

4. PROPISI O PREDMETIMA OPĆE UPORABE –
sadrži odredbe da se u sredstva opće uporabe ubrajaju i insekticidi za suzbijanje kukaca na kućnom ukrasnom bilju

Zakon o predmetima opće uporabe

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti
predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe
koji se mogu stavljati u promet

 

5. PROPISI O OTPADU

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom

Plan gospodarenja otpadom

 Pravilnik o uvjetima za termičku obradu otpada

 

6. PROPISI O PROMETU OPASNIH TVARI

Zakon o proglašenju Zakona o prijevozu opasnih tvari

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

 Pravilnik o sigurnosnom savjetniku

 

7. PROPISI O VODAMA

Zakon o vodama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

Uredba o opasnim tvarima u vodama

Uredba o visini naknade za zaštitu voda

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

Koristan link www.nn.hr – NARODNE NOVINE